Ý nghĩa của cuộc chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa ta và quân Nam Hán, bên quân ta do Ngô Quyền lãnh đạo, đây là trận đánh với thắng lợi vẻ vang dành cho quân ta từ trước tới nay, một chiến thắng lẫy lừng, đánh tan mọi ý chí xâm lược của tất cả quân thù. Có thể nói Trận Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền là trận thủy chiến đầu tiên và dành thắng lợi của dân tộc ta, thông qua trận đánh này đã nói lên tài cầm binh của Ngô Quyền rất tài giỏi. Ngô Quyền đã lợi dụng lòng sông Bạch Đằng khi thủy triều lên để dùng cọc và dụ quân địch để cho họ mắc bẫy.
Trận đánh thể hiện sự trưởng thành của dân tộc ta trong việc bảo vệ nước, dành toàn quyền trên lãnh thổ của mình, không lệ thuộc vào bất cứ nước nào, cũng là bước kết thúc thời kỳ đấu tranh dành lại độc lập sau nhiều năm liền, đưa nước ta sang một trang mới

admin